Logo Gmina Bełchatów

GOPS

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE WYZNACZENIA DNI WOLNYCH OD PRACY W GOPS:

Zarządzenie Nr 4/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie.

ZARZĄDZENIE   

KARTA DUŻEJ RODZINY:

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej  trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymują kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”. Lista miejsc i wysokość zniżek jest dostępna na stronie internetowej rodzina.gov.pl i jest aktualizowana na bieżąco.

Więcej informacji udziela na temat Karty Dużej Rodziny oraz wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny wydaje i przyjmuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie, ul. Kościuszki 13, parter, pokój nr 10.

 
Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy społecznej w Bełchatowie
Anna Kumor

  INFORMACJA:

                                    Bełchatów, dnia 15.05.2014r.
Informacja dla osób, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego

 

W dniu 15 maja 2014 r. weszła w życie ustawa z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U z 2014 r. poz. 567). Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie w związku z art. 8 wyżej wymienionej ustawy informuje osoby, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 roku i nie nabyły prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na nowych zasadach o możliwości złożenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna.
 


Więcej informacji ...tutaj...   ZARZĄDZENIE 8/2014 - DZIEŃ WOLNY:

Zarządzenie Nr 8 /2014
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bełchatowie
z dnia 9  kwietnia 2014 r.

w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej  w Bełchatowie

 

         Na podstawie § 7 ust 2 lit. k Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 4/2008 z dnia 22 grudnia 2008r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie zmienionego zarządzeniem nr 6/2009 z dnia 16 listopada 2009 r., Zarządzeniem nr 6/2012 z dnia 31 stycznia 2012r. i Zarządzeniem nr 8/2013 z dnia 30 grudnia 2013r.  oraz na podstawie  Zarządzenia Wójta Gminy Bełchatów nr 21/2012 z dnia 29 lutego 2012r. oraz art. 47 ust 1 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013r. Dz. U., poz. 594 ze zm.) w związku z art. 130 § 2 Kodeksu Pracy  zarządzam co następuje: 

 

§ 1. Wyznacza się w roku 2014 dni wolne od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie w zamian za święta, które przypadają w innym dniu wolnym od pracy niż niedziela:
1)    2 maja 2014r. za święto 3 maja 2014r.
2)    10 listopada 2014r. za święto 1 listopada 2014r. 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Bełchatowie

Anna Kumor 

  ZARZĄDZENIE 6/2013 - SKRÓCENIE CZASU PRACY:

Zarządzenie Nr  6/2013
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bełchatowie
z dnia 9 grudnia 2013r.

 

w sprawie skrócenia czasu pracy w dniu 24 grudnia 2013r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie za odpracowaniem

 

Na podstawie § 7 ust 2 lit. k Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 4/2008 z dnia 22 grudnia 2008r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie zmienionego zarządzeniem nr 6/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. i zarządzeniem nr 6/2012 z dnia 31 stycznia 2012r.  oraz na podstawie  Zarządzenia Wójta Gminy Bełchatów nr 21/2012 z dnia 29 lutego 2012r. w związku art. 47 ust 1 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U., poz. 594 ze zm.) zarządzam co następuje: 

 

§ 1. 1. Ustalam w dniu 24 grudnia 2013r. (wtorek) tj. w Wigilię czas pracy pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie w godzinach 730  -  1300  z obowiązkiem odpracowania 2,5 godzin w terminie uzgodnionym przez każdego pracownika  indywidualnie z kierownikiem Ośrodka do 31 grudnia 2013 r.
§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Bełchatowie

Anna Kumor 

  ZARZĄDZENIE 17/2012 - DZIEŃ WOLNY:

Zarządzenie Nr 17/2012

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Bełchatowie

z dnia 7 grudnia 2012r.

 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie za odpracowaniem

  Na podstawie § 7 ust 2 lit. k Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 4/2008 z dnia 22 grudnia 2008r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie zmienionego zarządzeniem nr 6/2009 z dnia 16 listopada 2009r. i zarządzeniem nr 6/2012 z dnia 31 stycznia 2012r. oraz na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Bełchatów nr 21/2012 z dnia 29 lutego 2012r. w związku art. 47 ust 1 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591  ze zmianami w 2002r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, w 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 , poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Dz. U. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Dz. U. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, Dz. U. z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217 poz. 1281, Dz. U. z 2012r. poz. 567) zarządzam co następuje: 

 § 1. 1. Ustalam dzień 24 grudnia 2012r. (poniedziałek) dniem wolnym od pracy z obowiązkiem jego odpracowania w dniu 15 grudnia 2012r. (sobota).

        2. W dniu wyznaczonym do odpracowania ustalam czas pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie w godzinach 730 – 1530.

§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej i na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Bełchatowie

  Anna Kumor

  OGŁOSZENIE:

Informujemy o ogłoszeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług szkoleniowych w ramach Projektu "Aktywni z przyszłością"


Szczegóły ...tutaj...  

AKTUALNOŚCI:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie informuje, że w dn. 8 lipca 2011 r. została zawarta umowa Projektu systemowego „Aktywni z przyszłością” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Umowa nr: UDA-POKL.07.01.01-10-161/11-00 została zawarta pomiędzy:

Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, ul. Wólczańska 49, 90-609 Łódź zwanym „Instytucją wdrażającą (Instytucja Pośrednicząca II stopnia)

A

Gminą Bełchatów, z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów.

Wartość projektu – 246 118 zł. 

W tym:

Kwota 209 200,30 zł. to płatność ze środków europejskich,

Kwota 11 075,31zł. to dotacja celowa z budżetu krajowego,

Kwota 25 842,39zł. to wkład własny Gminy Bełchatów.

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy Bełchatów

ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
tel.(44) 632-52-11
fax. (44) 632-68-54
e-mail: sekretariat@ugbelchatow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.