Logo Gmina Bełchatów

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH:

Podmiot:
 Podatnikami są osoby fizyczne, będące:
 1. Właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 2. Posiadaczami samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 3. Użytkownikami wieczystymi gruntów,
 4. Posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących   własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Informacje dodatkowe:

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany.  Wójt Gminy Bełchatów w drodze decyzji ustala wysokość podatku. Obowiązek wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Opodatkowaniu podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:
1. Grunty,
podstawą opodatkowania jest powierzchnia ewidencyjna, jaka figuruje w rejestrze gruntów prowadzonym przez właściwy organ geodezyjny,
2. Budynki lub ich części,

budynkiem jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
podstawą opodatkowania jest powierzchnia użytkowa budynku lub jego części mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemie, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.
Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości 1.40m-2,20m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest niższa niż 1,40m powierzchnię tę pomija się,

3. Budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,

budowlą jest obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Nie ustala się podatku od nieruchomości od budowli nie związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Opis, forma załatwienia:
Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu:
- dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np: umowa kupna - sprzedaży, odpis księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów, umowa dzierżawy),
- wypełnioną "Informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych" (druk IN-I) wraz z załącznikami ZN-1/A, ZN-1/B,

w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.

 

Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych, ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

Wymagane dokumenty:

- akt notarialny lub umowa kupna - sprzedaży lub umowa dzierżawy,
- wypełniony formularz "Informacja w sprawie podatku od nieruchomości":
- załącznik Nr 1 do informacji na podatek od nieruchomości:

Odwołanie:
1. Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb., w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Bełchatów.

Podstawa prawna:

Na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 ze zmianami)


Terminy opłat:
Podatek jest płatny w terminach:
do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.


Sprawy prowadzi:
Teresa Stanisławska       tel. 44 632 52 11 wew. 24, pokój 4
Agnieszka Adamczyk     tel. 44 632 52 11 wew. 24, pokój 4


Załączniki:

Uchwała Nr II/24/2014 Rady Gminy Bełchatów z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Bełchatów

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
Dane o podatnikach  podatku od nieruchomości
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy Bełchatów

ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
tel.(44) 632-52-11
fax. (44) 632-68-54
e-mail: sekretariat@ugbelchatow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.