dzisiaj jest: 18 stycznia 2018. imieniny: Piotr, Małgorzata
wersja polska 
Aktualności
ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI:

Szanowni Państwo,

Gmina Bełchatów informuje, iż zamierza przystąpić do projektu unijnego realizowanego przy współfinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Innowacyjna
i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw.

Konkurs obejmuje 3 typy projektów wymienione w pkt 9 opisu Poddziałania II.2.2 zamieszczonego w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 5 ust. 7 Regulaminu konkursu tj.:

  • przygotowanie i promocja kompleksowych ofert inwestycyjnych, handlowych lub współpracy;
  • tworzenie nowych i rozwój istniejących systemów informacji gospodarczej;
  • organizacja i udział w przedsięwzięciach ukierunkowanych na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu.

W ramach poddziałania realizowane mogą być projekty związane z wypracowaniem kompleksowej oferty promocji gospodarczej, zmierzającej do wzrostu eksportu i zdobywania nowych rynków zbytu, nawiązywania kontaktów z partnerami zagranicznymi i pozyskiwania informacji na temat rynków zagranicznych, w szczególności w zakresie rynków obejmujących regionalne specjalizacje.

Ostatecznymi odbiorcami wsparcia są mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi 85 %.

W związku z powyższym Gmina Bełchatów zaprasza Przedsiębiorców działających na terenie gminy na spotkanie w dniu 15. 09.2017 r. o godz. 10.00, gdzie bliżej zostaną omówione zagadnienia związane z ogłoszonym przez Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Łodzi naborem wniosków o dofinansowanie.

Przedsiębiorców zainteresowanych ww. spotkaniem prosimy o potwierdzenie udziału
w terminie do dnia 14.09.2017 do godz. 10.00 pod numerem tel. 44 632 52 11 wew. 44.

Projekt obejmować będzie trzeci typ, czyli organizację i udział w przedsięwzięciach ukierunkowanych na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu i zależności od potrzeb przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w projekcie mógłby polegać na zorganizowaniu wyjazdu na targi, forum gospodarcze lub inne wydarzenie poza granicami kraju (lub w kraju w przypadku wydarzenia o charakterze międzynarodowym).

 Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Projekcie