Logo Gmina Bełchatów

News

News zdjęcie id 110

DOTACJE NA PIECE:

25.04.2018

Skorzystaj z dotacji - wymień kocioł starej generacji opalany paliwami stałymi  na proekologiczne źródło ciepła

Gmina Bełchatów zamierza w imieniu mieszkańców złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, który planuje w maju 2018r. ogłosić nabór wniosków do Programu Ograniczania Niskiej Emisji – edycja II.
Celem Programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w szczególności pyłów PM 2,5, PM 10 oraz emisji CO2 w strefach, w których występują przekroczenia dopuszczalnych norm jakości powietrza w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U 2012 r. poz. 1031), poprzez dofinansowanie zadań polegających na wymianie źródeł ciepła oraz wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie województwa łódzkiego zanieczyszczeń i dla których zostały opracowane programy ochrony powietrza.

Dofinansowanie udzielone będzie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Bełchatów zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania wstępnych deklaracji udziału w w/w programie.

 

O uzyskanie dotacji będą mogły ubiegać się: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego - korzystające z dofinansowania wyłącznie za pośrednictwem Beneficjenta Gminy Bełchatów.
Prosimy zainteresowanych mieszkańców gminy Bełchatów o składanie deklaracji udziału w programie w terminie od dnia 7 maja 2018r. do dnia 18 maja 2018r. w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych, Urzędu Gminy Bełchatów pok. 44 (II piętro).
Na podstawie deklaracji, które wpłyną, Gmina złoży wniosek o dofinansowanie, a następnie po uzyskaniu pozytywnej decyzji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi podpisze umowę.
Okres kwalifikowalności kosztów: od daty zawarcia umowy pomiędzy Beneficjentem, a Funduszem do 30.09.2019r. (planowany termin podpisania umowy lipiec-sierpień 2018r.)

1. Intensywność dofinansowania
1) Intensywność dofinansowania wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych zadania określonych w pkt 2 i nie może przekraczać limitów określonych w ppkt od 2) do 4);
2) Dla źródeł ciepła o mocy do 40 kW kwota maksymalnego dofinansowania do kosztów kwalifikowanych zadania wynosi:
a) dla kotłowni gazowej, olejowej wynosi 12 000,00zł;
b) dla podłączenia do sieci cieplnej wynosi 10 000,00 zł;
c) dla ogrzewania elektrycznego wynosi 10 000,00 zł;
d) dla kotłowni na biomasę 12 000,00 zł;
e) dla kotłowni węglowej – węgiel kamienny (piec 5 generacji oraz ekoprojekt) wynosi 6 500,00 zł;
f) dla pompy ciepła z powietrznym wymiennikiem ciepła wynosi 12 000,00zł;
g) dla pompy ciepła z gruntowym wymiennikiem ciepła wynosi 15 000,00zł.
3) Dla źródeł o mocy wyższej niż 40 kW kwota maksymalnego dofinansowania do kosztów kwalifikowanych zadania wyznaczona jest przez wskazany powyżej limit dla źródeł o mocy do 40 kW powiększony o podane poniżej kwoty za każdy kW powyżej 40 kW:
a) dla kotłowni gazowej, olejowej 400,00 zł/kW
b) dla podłączenia do sieci cieplnej 400,00 zł/kW
c) dla ogrzewania elektrycznego 300,00 zł/kW
d) dla kotłowni na biomasę 500,00 zł/kW
e) dla kotłowni węglowej (węgiel kamienny) 250,00 zł/kW
f) dla pompy ciepła z powietrznym wymiennikiem ciepła 1 000,00 zł/kW
g) dla pompy ciepła z gruntowym wymiennikiem ciepła 1 200,00 zł/kW

Wskaźnik „zł/kW” oblicza się w stosunku do maksymalnej mocy znamionowej instalowanego źródła ciepła.

4) Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 20 tys. zł w przypadku inwestycji realizowanych przez osoby fizyczne, a w przypadku inwestycji realizowanych przez pozostałych Odbiorców Końcowych w budynkach wielorodzinnych kwoty 6 tys. zł na każdy lokal mieszkalny.

2. Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane:
1) Okres kwalifikowalności kosztów: od daty zawarcia umowy pomiędzy Beneficjentem a Funduszem do 30.09.2019 r.
2) Kosztami kwalifikowanymi do objęcia dofinansowaniem są koszty Odbiorcy Końcowego udokumentowane w postaci zapłaconych faktur lub rachunków, w tym:
a) koszty zakupu i montażu fabrycznie nowych urządzeń do produkcji energii, w tym ze źródeł odnawialnych, wraz z systemem odprowadzania spalin i niezbędnym oprzyrządowaniem;
b) koszty demontażu istniejących instalacji i urządzeń;
c) koszty wykonania lub modernizacji wewnętrznej instalacji c.o. lub c.w.u w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania systemu;
d) koszty wykonania przyłącza i instalacji gazowej oraz opłaty przyłączeniowej;
e) koszty wykonania węzła cieplnego;
f) koszty wykonania przyłącza do sieci ciepłowniczej oraz opłaty przyłączeniowej.
3) Kosztami niekwalifikowanymi są koszty ponoszone przez Beneficjenta - jednostkę samorządu terytorialnego, oraz koszty ponoszone przez Odbiorcę Końcowego nie wymienione w pkt 2 ppkt 2).
4) Podatek VAT nie może stanowić kosztów zadania jeżeli Odbiorcy końcowemu przysługuje prawo do jego odliczenia.

Osoby podłączające się do sieci gazowej prosimy o dołączenie do deklaracji - kserokopii umowy z PSG, osoby nie posiadające umów dołączają kserokopie warunków przyłączeniowych z PSG.


Deklaracje bez wymaganych dokumentów będą automatycznie odrzucane.

Informacji udziela:
Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych, Urzędu Gminy Bełchatów pok. 44 (II piętro), tel. 44 635-26-45 (wew.44), Alicja Matusiak i Agnieszka Zawisza.

Nowe wymogi dla pieców

Formularz deklaracji i Program Ograniczania Niskiej Emisji – edycja II znajdują się poniżej oraz są do pobrania w Punkcie Informacyjnym (parter) i w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych pok. 44 (II piętro) Urzędu Gminy Bełchatów.

Deklaracja
Program

 

 

 

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy Bełchatów

ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
tel.(44) 632-52-11
fax. (44) 632-68-54
e-mail: sekretariat@ugbelchatow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.